Lågaffektivt bemötande

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande bygger på en humanistisk människosyn om att alla människor är lika mycket värda. Ansvarsprincipen, att det är vi som personal som har ansvaret att skapa bra förutsättningar för personen, är central inom lågaffektivt bemötande. Affektteorin är också en grund, att känslor smittar.

lågaffektivt bemötande
För det första kan detta ansvar innebära att vi agerar lugnt i en svår situation där personen har hög stress. Hög stress kan yttra sig i ett beteende som vi ser som problematiskt och utmanande. Vi vet att känslor smittar, därför är vårt lugn viktigt. Vi skadar aldrig utan med hjälp av olika tekniker vill vi så snabbt som möjligt minska stressen och öka personens känsla av kontroll. Både affektteorin och kontrollprincipen är alltså mycket viktiga. Med kontrollprincipen menas att känslan av egenkontroll är viktig för oss alla. Vi kanske förväntar oss att personen vi ska stötta, ska ge oss kontroll. För att det ska vara möjligt, behöver personen både känna egen kontroll och ha tillräcklig tillit till oss. För det andra måste vi efter en utmanande situation utvärdera tänkbara orsaker till det problemskapande beteendet. Gör vi inte det, blir det svårt för oss att ta det nödvändiga ansvaret att skapa bättre förutsättningar för personen.

Vi måste också vara öppna och tillräckligt prestigelösa för att se att vi själva eller sättet vi arbetar eller bemöter kan vara orsak till oönskat beteende. För det tredje är förändringsarbetet vi gör efter vi har hanterat en svår situation och utvärderat vilka orsakerna var. Då är vårt ansvar att förändra. Vilka nödvändiga förändringar behöver göras i personens vardag för att minska stress och öka känslan av kontroll? Detta arbete kan innefatta vårt bemötande och vår egen människosyn. Andra förändringar kan vara att införa eller förbättra vår tydliggörande pedagogik och ge kognitivt stöd för att personen ska få en ökad känsla av kontroll och självbestämmande. Det kan innebära ett förbättringsarbete gällande kommunikation. Kommunikativa förbättringar kan innebära att vi själva behöver bli mer begripliga. Det kan också innebära att vi skapar förutsättningar för personen att uttrycka sina känslor, tankar och behov och känna sig hörd i det.

Lågaffektivt bemötande betyder alltså inte att göra ingenting utan snarare tvärtom, det är ett förhållningssätt där vi tar ansvar. Vi tar ansvar både i kaos och i den lugna vardagen. Vi arbetar för att skapa de allra bästa förutsättningar för personen att få leva sitt eget liv utifrån sina förutsättningar och behov.

Se våra utbildningar inom personlig assistans