Ansöka om assistans

Hur skall man ansöka om personlig assistans?

Reglerna runt assistans och bedömningskriterier har under de senaste åren varit föremål för stora förändringar. I grunden är som beskrivits nedan vem som kan få assistans, förutsättningen att man tillhör någon av de i LSS definierade personkretsarna.

Gör man det och känner att personlig assistans är den insats man vill ha kan man söka den dels hos hemkommunens LSS-handläggare och/eller hos Försäkringskassan. Bedöms behoven vara så stora att de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar per vecka är även kommunens LSS-handläggare ålagd, enligt LSS, att initiera en utredning hos Försäkringskassan.

Efter det att man skickat in sin ansökan kommer LSS-handläggaren eller Försäkringskassan att ta kontakt med den som har ansökt om assistans för att göra ett hembesök.

Ansökan kan bestå av att endast använda de blanketter som finns tillgängliga där man ansöker om assistans och sedan går man igenom behoven vid hembesöket.

Ordentlig genomgång av behovet när man skall ansöka om personlig assistans

För de som väljer att komma till oss, om man vill ansöka om assistans, gör vi först en ordentlig behovsgenomgång och en uppskattning av hur många timmar man skall söka assistans för. Vi gör detta för att underlätta hela processen och att verkligen se till att man tänkt igenom de behov som finns. Hembesöket upplevs ofta som väldigt stressande och det kan vara svårt, att under två-tre timmar, gå igenom behovet av assistans inom alla områden och ge korrekta uppskattningar av tidsbehovet. Därför blir det mycket lättare att göra en grundlig genomgång och skicka in den tillsammans med ansökan.

En bra ansökan underlättar för handläggaren på Försäkringskassan / Kommunen

Det underlättar också för handläggaren som under ett par timmar skall skapa sig en fullständig överblick över de behov som finns. Med en välgjord ansökan i botten kan handläggaren i lugn och ro sätta sig in i situationen före besöket och fokusera på förtydligande inom de olika behovsområdena. Enkelt illustrerat kan ansökningsprocessen beskrivas så här:
ansöka om personlig assistans ansökningsprocessen personlig assistans

Kontakta gärna någon på Jengla Omsorg för ett förutsättningslöst möte, fysiskt eller digitalt.