Hur ansöker man om assistans

Hur ansöker man om personlig assistans?

Reglerna runt assistans och bedömningskriterier har under de senaste åren varit föremål för stora förändringar. I grunden är som beskrivits under vem som kan få assistans, förutsättningen att man tillhör någon av de i LSS definierade personkretsarna.

Gör man det och känner att personlig assistans är den insats man vill ha kan man söka den dels hos hemkommunens LSS-handläggare och/eller hos Försäkringskassan. Bedöms behoven så stora att de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar per vecka är även kommunens LSS-handläggare ålagd enligt LSS att initiera en utredning hos Försäkringskassan.

Efter man skickat in ansökan kommer LSS-handläggaren eller Försäkringskassan ta kontakt för att göra ett hembesök.

Ansökan kan bestå av att endast använda de blanketter som finns tillgängliga där man ansöker om assistans och sedan går man igenom behoven vid hembesöket.

För de som kommer till oss gör vi först en ordentlig behovsgenomgång och uppskattning av hur många timmar man skall söka assistans för. Vi gör detta för att underlätta hela processen och verkligen se till att man tänkt igenom de behov som finns. Hembesöket upplevs ofta väldigt stressande och det kan vara svårt att under två-tre timmar gå igenom behovet av assistans inom alla områden och ge korrekta uppskattningar av tidsbehovet. Därför blir det mycket lättare att göra en grundlig genomgång och skicka in den tillsammans med ansökan. Det underlättar också för handläggaren som under ett par timmar skall skapa sig en fullständig överblick över de behov som finns. Med en välgjord ansökan i botten kan handläggaren i lugn och ro satt sig in i situationen före besöket och fokusera på förtydligande inom de olika behovsområdena. Enkelt illustrerat kan ansökningsprocessen beskrivas så här:
ansökningsprocessen personlig assistans med genomgång av behov, ansökan & intyg, hembesök från Försäkringskassan, beslut och ett eventuellt överklagande