Grundutbildningar assistans

Våra grundutbildningar är om personlig assistans i två steg beroende på hur länge du har arbetat på Jengla Omsorg AB. Om assistansanvändaren du arbetar med är ett barn, ingår även utbildningen Barn med personlig assistans som grundutbildning. HLR utbildning har vi kontinuerligt på flera orter. Om du även arbetar som arbetsledare så ska du både gå vår utbildning för arbetsledare som i första steget består av två heldagar och även gå vår utbildning om kommunikation och konflikthantering.

Introduktionsutbildning Personlig Assistans steg 1

 • Assistans i ett historiskt perspektiv och mänskliga rättigheter
 • Lagar LSS, SFB, SoL, HsL med flera
 • Kostnader inom Assistansersättningen
 • Att vara anställd som assistent
 • Kollektivavtal
 • Kontaktpersoner
 • Personliga assistentens arbetsuppgifter
 • Utbildning och personalutveckling
 • Drogpolicy
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Assistansavtalet
 • Genomförandeplan, uppgiftsfördelning
 • Anmälningsskyldighet enligt SoL och LSS
 • Assistansbolagets
 • Kvalitetssystem
 • Organisation och styrning
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Rutiner för assistansen genomförande
 • Dokumentation
 • Rutiner för fel, brister, missförhållande och klagomål
 • Systematiska Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering och stödfunktioner

Barn med personlig assistans

 • Barnperspektiv enligt LSS
 • FN:s Barnkonvention
 • Utmärkande för att arbeta som personlig assistent till ett barn
 • Ansvarsfördelningsverktyget – Barn – Förälder – Assistent
 • Barns utveckling
 • Barn skall vara barn

HLR

Fortsättningsutbildning Personlig Assistans steg 2

Arbetsledare steg 1 och 2

Kommunikation och konflikthantering (för AL och UC)