Utökning & Omprövning

Utökning, minskning och uppföljning av assistansbeslutet

Behovet av assistans kan variera över tid och många gånger följer det åldersutvecklingen där t ex föräldraansvaret reducerar antalet beviljade timmar då man är ett litet barn och även när man blir gammal kanske man inte har samma aktivitetsbehov och då minskar kanske behovet av antalet timmar.

Man kan också ha en sjukdomsbild som förändras över tid och där man kan bli både sämre och bättre och få ett ökat eller minskat behov.

Oavsett om man behöver fler eller färre timmar är man skyldig att anmäla detta till försäkringskassan. Har man större behov så kan man ansöka om utökad assistansersättning om man inte vill vänta till den ordinarie uppföljningen.

Enligt reglerna skall försäkringskassan göra en uppföljning vart annat år och stämma av om behovet på något sätt förändras och om man behöver mer eller kanske färre timmar. En minskning kan också innebära att man kommer under de tjugo timmarna för grundläggande behov och man mister då sin assistans men där tanken är att man fångas upp av ett kommunalt LSS-beslut istället.

Vi anser det lika viktigt att göra förarbetet och göra en egen behovsbedömning inför ett uppföljningsmöte som det är vid en nyansökan.

Många gånger kan behoven inom de olika grundläggande behoven se olika ut där kanske behoven vid matsituationen har minskat men kommunikationsbehoven har ökat. Detta är saker som är viktiga att tänka igenom noga före uppföljningsmötet då det annars kan riskeras att glömmas bort.omprövning överklagan assistansbeslut