Personlig assistans – på dina villkor

Överklagan

Omprövning och överklagan av assistansbeslut

Det är inte alltid att beslutet från kommunen eller Försäkringskassan blir som man hade sökt och där deras bedömningar inte är desamma som man själv gjort. Detta kan bero på många olika anledningar men därmed inte sagt att deras bedömningar är mer korrekta än de man gjort själv. Enligt senaste rapporten för 2015 avslogs sju av tio ny ansökningar.

Första steget om det är Försäkringskassan som sagt nej är att begära omprövning och Försäkringskassans omprövningsenhet gör då en ny bedömning utifrån ansökan och den utredning som är gjord. Omprövningsenheten gör aldrig några nya hembesök eller besök i skolan eller liknande utan deras prövning görs på det man anför är felaktigt och eventuella nya förtydliganden och på handlingarna som är inskickade.

Är man sedan inte nöjd med omprövningsbeslutet så har man två månader på sig att överklaga till Förvaltningsrätten där man också kan begära muntlig förhandling ditt man kan kalla vittnen som kan styrka och förtydliga behoven.

Får man avslag även där kan man gå vidare till Kammarrätten och överklaga men då krävs prövningstillstånd där man måste göra sannolikt att Förvaltningsrätten fattat ett felaktigt beslut.

Därefter återstår Högsta Förvaltningsdomstolen och där kraven på prövningstillstånd ytterligare förstärks och där fallet måste anses kunna få en prejudicerande roll i framtida praxis.

Om man går igenom hela processen och får prövningstillstånd kan det ta många år innan en slutlig dom föreligger. Ett alternativ till processen är beroende på avslag att gå in med en ny ansökan om t ex föräldraansvaret legat till grund för avslaget så kan en ny ansökan ett eller två år senare ge en annan bedömning.

Vi hjälper er naturligtvis och ger er också råd hur vi tycker ni skall gå vidare. Vi håller oss också hela tiden uppdaterade på nya domar som fattas i Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen som eventuellt kan förändra bedömningar i vart enskilt fall.

Omprövning och överklagan processen