Personlig assistans – på dina villkor

Dokumentering

Dokumentering vid assistans är viktig för att säkerställa kvalitén och att genomförandeplanen följs.
All dokumentation sker i vårt webbaserade verktyg via AiAi.se. Detta ger en bra överblick för både kund och assistenter samtidigt som det är ett enkelt och tillgängligt verktyg.
För att ytterligare underlätta rapportering, journalanteckningar och meddelande till assistenterna placerar Jengla Omsorg ut en IPAD med uppkoppling hos varje kund.
Dokumentation innefattar;
Grundinformation
Genomförandeplan
•Den assistansberättigades önskemål om självbestämmande
•Uppgiftsfördelning
•Önskemål om stöd i kontakt med myndigheter
•Fullmakter
•Önskemål om assistansensutformning
•Uppgifter av betydelse för kvaliteten
•Önskemål löpande anteckningar
•Datum för uppföljnigsmöte
•Beslut om hur ofta möte skall hållas
Journal
•Avvikelser
•Klagomål
•Uppföljning och åtgärder
•Information av betydelse för uppdraget
•Anmälan om missförhållanden
•Information om inkomna dokument och handlingar
•Info om uppdragsgivaren anser att dokumentatrionen är oriktig
•Eventuell kontaktbok
Vår arbetmiljöpolicy innehåller följande steg:
•Undersök arbetsförhållande
•Gör riskbedömning
•Bestäm vem som skall åtgärda, följa upp och när.
•Åtgärda eventuella risker som framkommit
•Gör en handlingsplan för åtgärder som inte genast kan genomföras
•Följ upp genomförda åtgärder
•Gör en arbetsmiljöpolicy
•Gör en uppgiftsfördelning