Dokumentering

Dokumentering vid assistans är viktig för att säkerställa kvalitén och att genomförandeplanen följs. All dokumentation sker i vårt webbaserade verksamhetsstöd via Tidvis. Detta ger en bra överblick för både uppdragsgivare och assistenter samtidigt som det är ett enkelt och tillgängligt verktyg. För att ytterligare underlätta rapportering, journalanteckningar och meddelande till assistenterna placerar Jengla Omsorg ut en dator eller surfplatta hos varje kund.

Dokumentation innefattar följande;

Grundinformation
• Genomförandeplan
• Den assistansberättigades önskemål om självbestämmande
• Uppgiftsfördelning
• Önskemål om stöd i kontakt med myndigheter
• Fullmakter
• Önskemål om assistansensutformning
• Uppgifter av betydelse för kvaliteten
• Önskemål löpande anteckningar
• Datum för uppföljningsmöte
• Beslut om hur ofta möte skall hållas

Journal
• Avvikelser
• Klagomål
• Uppföljning och åtgärder
• Information av betydelse för uppdraget
• Anmälan om missförhållanden
• Information om inkomna dokument och handlingar
• Info om uppdragsgivaren anser att dokumentationen är oriktig
• Eventuell kontaktbok

Vår arbetmiljöpolicy innehåller följande steg;
• Undersök arbetsförhållande
• Gör riskbedömning
• Bestäm vem som skall åtgärda, följa upp och när.
• Åtgärda eventuella risker som framkommit
• Gör en handlingsplan för åtgärder som inte genast kan genomföras
• Följ upp genomförda åtgärder
• Gör en arbetsmiljöpolicy
• Gör en uppgiftsfördelning