Vem har rätt till assistans

Vem har rätt till assistans

Assistansreformen var ett led ur handikapputredningen 1989 som ledde fram till LSS och lagen om assistansersättning LASS. Det var då och är fortfarande en världsunik insats som har gett de mest utsatta i vårt samhälle möjlighet att både för sig själv och sina familjer att leva ett liv som alla andra utifrån sina förutsättningar.

Rätten till personlig assistans regleras i 9 § 2 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beroende på behovens omfattning så delas finansieringen mellan kommunen och staten. Uppgår de grundläggande behoven till mer än tjugo timmar per vecka skall den överskjutande delen betalas av staten. Då får man ett beslut idag genom SFB 51 Kap (tidigare LASS) vilket myndighetsansvaret åligger Försäkringskassan att utreda och besluta om. Understiger behoven av grundläggande behov 20 timmar är det kommunen som finansierar assistansen. Oavsett så krävs det att man definieras att tillhöra någon av de i LSS § 1 angivna personkretsarna för personer:

  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att uppbära statlig assistansersättning enligt SFB 51 kap krävs också att man har ett grundläggande behov (behov av assistans för att kunna inta måltider, klä på och klä av sig, personlig hygien, kommunicera med andra eller som har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättningen) som är större än 20 timmar per vecka och att man inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt.

Försäkringskassan finansierar då den del av assistansen som överstiger de första 20 timmarna. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.