Ekonomi och transparens

Ekonomi och transparens inom assistansen

Vi tycker det är viktigt att du som har assistans har full insyn i hur din assistansersättning används. Du kan månatligen gå in på din egen sida i vårt administrativa system och få en uppdatering på hur dina pengar fördelats och hur många timmar av ditt beslut som du använt och har kvar innevarande avräkningsperiod. Den ekonomiska redovisningen bygger på den budget vi upprättar tillsammans och man kan sedan följa hur mycket som går till de olika kostnadsslagen. Inom assistans talar vi om fem olika kostnadsslag;

• Löne- och lönebikostnader (timlön, ob-tillägg, semesterersättning, sociala avgifter och kollektiva försäkringar)
• Assistansomkostnader (kostnader förknippade med din assistans för assistenterna t ex inträden, resor etc.)
• Utbildningskostnader (kostnader för assistenternas utbildningar, lön, föreläsare, lokaler etc.)
• Personalkostnader (kostnader för t ex arbetsmiljöarbete, hygien artiklar, kaffe till assistenterna etc.)
• Administrationskostnader (de kostnader vi på Jengla Omsorg behöver för att driva och utveckla företaget)

Förutom att Ni har tillgång till uppgifterna på internet går vi också igenom utfall och budget en till två gånger per år och ser om det vi avsatt inom de olika kostnadsslagen räcker till. Ser vi ett ökat utbildningsbehov under året så får vi justera något av de övriga kontona. Vi går också varje år igenom hur kommande år ser ut, planerar man t ex för en längre resa utomlands får vi kanske höja upp assistansomkostnaderna det året och dra ned på något annat.