Grundutbildning

Introduktionsutbildning Personlig Assistent

 • Assistans i ett historiskt perspektiv och mänskliga rättigheter
 • Lagar LSS, SFB, SoL, HsL med flera
 • Kostnader inom Assistansersättningen
 • Att vara anställd som assistent
 • Kollektivavtal
 • Kontaktpersoner
 • Personliga assistentens arbetsuppgifter
 • Utbildning och personalutveckling
 • Drogpolicy
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Assistansavtalet
 • Genomförandeplan, uppgiftsfördelning
 • Anmälningsskyldighet enligt SoL och LSS
 • Assistansbolagets
 • Kvalitetssystem
 • Organisation och styrning
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Rutiner för assistansen genomförande
 • Dokumentation
 • Rutiner för fel, brister, missförhållande och klagomål
 • Systematiska Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering och stödfunktioner

Barn och assistans

 • Barnperspektiv enligt LSS
 • FN:s Barnkonvention
 • Utmärkande för att arbeta som personlig assistent till ett barn
 • Ansvarsfördelningsverktyget – Barn – Förälder – Assistent
 • Barns utveckling
 • Barn skall vara barn

Brandskyddsutbildning

HLR

Årlig Fortsättningsutbildning Personlig Assistent