Vad händer och vad gäller om skolorna stänger ner?

Om verksamhet enligt skollagen stänger

Utbildningsutskottet har nu färdigställt ett betänkande till en lag, som om den godkänns, skulle möjliggöra att man i Sverige kan stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen. Vi på Jengla Omsorg AB inser att om detta händer kan det komma att påverka både våra anställda med yngre barn som inte klarar av att vara ensamma hemma och våra kunder, vars omsorgsbehov ofta tillgodoses av skolverksamhet under dagtid. Samtidigt innehåller betänkandet även ett par undantagsregler som kan bli
aktuella för våra anställda och våra kunder. Därför presenterar vi detta informationsbrev med information om hur våra anställda, kunder eller anhöriga till kunder ska gå tillväga om deras skola stänger.

I korta drag gäller följande efter att lagförslaget blir lag och träder i kraft:

 • Kontakta er kontaktperson på skolverksamheten för att kontrollera att huvudmannen (i vanliga fall hemkommunen om det inte är en enskild verksamhet) har bedömt att skolan ska stänga.
 • Om ni är anhörig till kund som går på förskola eller fritidshem, kontakta er kontaktperson på förskolan eller fritidshemmet för att kontrollera om verksamheten fortfarande är öppen för kunden.
 • Om ni arbetar som personlig assistent och ert barn går på förskola eller fritidshem, kontakta er kontaktperson på förskolan eller fritidshemmet för att kontrollera om verksamheten fortfarande öppen för barn vars vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. Informera förskolan eller fritidshemmet om att ni arbetar som personlig assistent och att ni därför tillhör en av de
  yrkesgrupper som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och att ert eller era barn därför
  fortsättningsvis måste få tillgång till förskolan eller fritidshemmets verksamhet.
 • Vid frågor, kontakta er uppdragschef. Se även vårt tidigare informationsbrev ”Information om annan
  omsorgsverksamhet stänger” eftersom informationen där fortfarande är aktuell.
  https://www.jengla.se/om‐andra‐omsorgsverksamheter‐stanger/Vill ni själva läsa Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 så hittar ni det på denna länk.Det nya lagförslaget gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen tillfälligt kan stängas på kommunal nivå. Det är huvudmannen för verksamheten som bedömer om en verksamhet enligt skollagen ska stängas. I vanliga fall är det kommunen som är huvudman för skolverksamhet, vilket betyder att det kommer att vara er hemkommun som fattar beslutet att faktiskt stänga verksamheten. Är skolverksamheten en enskild verksamhet är det däremot den enskilda verksamheten som är huvudman. Samtidigt finns ett undantag som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att förskola och fritidshem ändå måste erbjuda verksamhet för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd som endast kan erbjudas av dessa verksamheter.

  Med ”fysiska, psykiska eller andra skäl” avser man barn med funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrad. Detta lär alltså omfatta många av våra unga kunder. Går kunden alltså på förskola eller till fritidshem finns det alltså en möjlighet att denna verksamhet fortfarande kommer att hållas öppen för kunden. Fattas beslut om att förskola eller fritidshem stängs ska man alltså som anhörig kontakta kundens förskola eller fritidshem för att förhöra sig om verksamheten fortfarande är öppen för kunden eftersom de har fysiska, psykiska eller andra skäl som motiverar att kunden fortfarande ska få tillgång förskolan eller fritidshemmet.

  Det finns även ytterligare en undantagsregel som gäller för barn som går på förskola eller fritidshem och som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Vi bedömer att denna undantagsregel kan bli aktuell för de av våra anställda som arbetar som personlig assistent och som har yngre barn som fortfarande går på fritidshem eller förskola.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inte uttryckligen gått ut med information om vilka yrkesgrupper som ingår i de samhällsviktiga verksamheterna, men man har i sin vägledning för att identifiera samhällsviktiga verksamhet inkluderat de som utför omsorg om funktionshindrade som ett exempel på en samhällsviktig verksamhet. Personlig assistans lär alltså vara en samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att det finns möjlighet för våra anställdas att deras barn fortsättningsvis får tillgång till förskola och fritidshem trots att man fattat beslut om att skolorna ska stänga.
  Här är en länk till MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

  Fattas beslut om att förskola eller fritidshem ska stängas ska man alltså som personlig assistent kontakta sitt eller sina barns förskola eller fritidshem för att förhöra sig om verksamheten fortfarande är öppen för barn med förälder som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. Informera att ni som personlig assistent omfattas av de yrkeskategorier som arbetar med en samhällsviktig verksamhet (hänvisa till MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet om nödvändigt) och att ert eller era barn därför fortsättningsvis måste få tillgång till förskolan eller fritidshemmets verksamhet.

  Kom även ihåg att vi som utförare av personlig assistans har ett stort ansvar för att omsorgen för våra kunder fungerar. Om ni inte kan lösa barnomsorgen för era yngre barn genom förskola eller fritidshem, undersök då möjlighet att någon annan (till exempel anhörig som inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet) tar ansvaret för barnomsorgen medan ni arbetar. Undersök även möjligheten att byta arbetspass med era medarbetare så att alla får vardagen att fungera!

  Vill vi poängtera att detta lagförslag skulle träda i kraft den 21 mars 2020, vilket i praktiken innebär att skolorna kan stänga tidigast den 23 mars 2020. Detta betyder dock inte att skolorna faktiskt kommer att stänga den 23 mars 2020. Är ni osäkra så ska ni kontakta er kontaktperson på skolverksamheten för att fråga om den är öppen eller stängd.

  Har ni frågor, kontakta er uppdragschef. Se även vårt tidigare informationsbrev ”Information om annan omsorgsverksamhet stänger” eftersom informationen där fortfarande är aktuell när de undantagsregler vi nämnde ovan inte är tillämpliga: