Om andra verksamheter inom omsorg stänger?

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid‐19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Detta har lett till att Folkhälsomyndigheten meddelat ett antal råd som kan påverka våra kunders skola, dagliga verksamhet eller liknande omsorgsinsatser.

Vad vi på Jengla Omsorg AB nu ser är att andra verksamheter som utför omsorg (det vill säga skola, daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse) skickar hem våra kunder. Eftersom våra kunder har ett stort omsorgsbehov även i hemmet så leder detta till en ökad belastning för deras anhöriga och assistenter. Vi har därför sammanfattat detta informationsbrev för hur man ska hantera att en annan verksamhet som utför omsorg stänger eller skickar hem kunden på grund av en eventuell smittorisk.

Vi har ett antal möjliga scenarion:
Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är 21 år eller äldre:
‐ Kunden kan eventuellt ha rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Kontakta er uppdragschef för detaljer om vad ni ska göra.
Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är yngre än 21 årpå grund av sjukdom eller för att kunden misstänks vara smittbärare:
‐ Kundens anhöriga kan eventuellt ha rätt till ersättning för vård av barn. Tänk på att ni måste skicka in ett intyg från en läkare om kunden är hemma från förskolan eller skolan i mer än sju dagar.
Verksamhet som utför omsorg stänger eller fattar beslut att skicka hem kund som är yngre än 21 år trots att kunden inte är sjuk och kunden inte misstänks vara smittbärare:
‐ Kunden kan eventuellt ha rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Kontakta er uppdragschef för detaljer om vad ni ska göra. Anhöriga fattar självmant beslut om att ta hem kund från verksamhet som utför omsorg och saknar stöd för detta beslut eftersom verksamheten fortsätter som normalt.
‐ Kundens anhöriga har inte rätt till ersättning för vård av barn och kunden har inte rätt till en tillfällig utökning av personlig assistans från sin hemkommun. Om man ändå väljer att hålla kunden hemma faller ansvaret för kundens omsorg på de anhöriga.

Anhöriga eller kunden själv fattar självmant beslut om att personlig assistent inte får arbeta med kunden eftersom man är rädd att den personliga assistenten utgör en smittorisk.
‐ Jengla Omsorg AB är arbetsgivare för kundens personliga assistenter. Den personliga assistenten har genom kollektivavtal och anställningsavtal rätt till sin anställning. Anhöriga eller kunden får inte utan att först konsultera med Jengla Omsorg AB vägra den personliga assistenten deras schemalagda arbetspass. Kontakta er uppdragschef för detaljer om vad ni ska göra.

Se även Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för ytterligare information om vilken rätt till stöd kunden har gentemot Försäkringskassan. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset‐det‐har‐galler